Andmekaitsetingimused

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed jm. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed.

Ortopeedia Arstid AS-il (edaspidi OA) on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta patsientide, klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt kirjeldatakse põhimõtted, mis käsitlevad eelnevalt nimetatud huvigruppide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

1.1 OA on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Ravikindlustuse seadusõigus, Ravimiseadus, Tervise infosüsteemi põhimäärus) õigus ning kohustus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

1.2 Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töödeldakse Töölepinguseaduse alusel.

2. ANDMETE TURVALISUS

2.1 OA infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

2.2 OA veebileht www.ortopeediaarstid.ee sisaldab vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, täpsust ja privaatsust. Veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena

3. ISIKUANDMETE KAITSE

3.1. Ortopeedia Arstid AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsientide, klientide ja personali isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3.2. Isikuandmeid kogutakse järgnevatest allikatest:

 • Kliendilt/patsiendilt/töötajalt;
 • Tervishoiuteenusega seotud riiklikest registritest: Digilugu, Haigekassa ravikindlustuse andmekogu, jne.

3.3. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse ambulatoorsele vastuvõtule või haiglaravile;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
 • soovite oma ravidokumentide väljastamist;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle või olete meiega töösuhtes töö- või võlaõigusliku lepingu alusel;
 • broneerite aja (digi)registratuuris, kodulehe kaudu, telefoni või e-posti teel – identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mille kasutaja sisestab/annab isiklikult;
 • koostame ja analüüsime asutuse tervishoiu- ja teenuste osutamise statistikat.

3.4. Edastades meile oma isikuandmed, olete ühtlasi andnud loa nende töötlemiseks.

4. ANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

4.1 OA võib avaldada Teie isikuandmeid:

 • seadusjärgse nõudmise alusel – nt Eesti Haigekassa, riikliku järelvalve asutus, politsei, kohtud, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
 • oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral;
 • kolmandatele osapooltele, kellega koostöö on vajalik OA teenuste osutamiseks (IT-ettevõte, raamatupidamisteenuste osutaja, teised tervishoiuteenuse osutajad (uuringud, analüüsid, anesteesia jm)).

5. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE

5.1 Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, paluda nende andmete parandamist, kustutamist, esitada endapoolseid vastuväiteid või paluda töötlemise piiramist eeldusel, et see ei lähe vastuollu Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Taotlusi saate esitada meie üksuste registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile orto@ortopeediaarstid.ee. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.

5.2. Ortopeedia Arstid AS-l on õigus küsida mõistlikku teenustasu päringule vastamise eest eeldusel, et päringule vastamisega kaasneb ebamõistlikult palju tööd või rahalisi kulutusi, näiteks originaaldokumentidest koopiate tegemisega, haiguslugudega seotud info läbitöötamisega jne.

NB! Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

5.2. Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadust;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

6. ANDMETE SÄILITAMINE

6.1. Patsientide ja klientide tervisekaarte säilitame 110 aastat alates patsiendi või kliendi sünnist. Haigusloo juurde kuuluvaid saatekirju, õenduslugusid, analüüsivastuseid jms säilitame kuni 30 aastat peale haigusloo lõppu (alus: sotsiaalministri määrus nr 56)

6.2. Töötajate töölepinguid säilitame kümne aasta vältel peale töölepingu lõppemist.

6.3. Raamatupidamisdokumente säilitame 7 aastat (alus: Raamatupidamise seadus)

7. ÕIGUSE KAITSE JA KONTAKTANDMED

7.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie asutuse andmekaitsespetsialisti poole. Ortopeedia Arstid AS andmekaitsespetsialist on Mart Jalakas, e-post: andmekaitse@ortopeediaarstid.ee, aadress: Paldiski mnt 68a, 10617 Tallinn.

7.2. Vastutav töötleja on Ortopeedia Arstid AS, reg kood 11096463, aadress Paldiski mnt 68a, 10617 Tallinn, e-post: orto@ortopeediaarstid.ee, veebilehe aadress www.ortopeediaarstid.ee, telefon 606 7747.

7.3. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

Ortopeedia Arstid AS teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte!

...

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. Rohkem infot

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. Rohkem infot

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close